Inventory

 

  บริหารคลังสินค้าด้วยซอฟแวร์ในระบบที่ไม่ต้องรับข้อมูลและคืนค่าสินค้า แต่ใช้ระบบ double entry ซึ่งคือการย้ายที่อยู่ของสินค้าแทน


Odoo CMS - a big picture

        จาก inventory module คุณสามารถสร้างกฎการซื้อขายสินค้าในคลัง เช่น การขนส่งสินค้า จำนวนผู้ซื้อในช่วงเวลานั้นๆ จำนวนสินค้าขั้นต่ำ หรือ อื่นๆ

การสร้างกฎนี้จะช่วยให้การซื้อขายเป็นอัตโนมัติ และสะดวกมากขึ้น


 

Odoo text and image block


Odoo CMS - a big picture

ทำให้การติดตามสินค้าง่ายขีึ้นด้วยการรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนย้ายแบบ double entry

รายการจะแสดงจุดปลายทางของสินค้า วันเวลา สถานะ (แบบร่าง, พร้อม, กำลังเคลื่อนย้าย, ถูกยกเลิก) และอื่นๆ

 

 

Odoo image and text block

        สามารถสั่งรายงานคลังสินค้าได้ทั้งแบบปัจจุบัน หรือเจาะจงวันที่ได้

การรายงานจะช่วยให้เห็นถึงคลังสินค้าในอนาคตหลังจากสินค้าถูกส่งออกไปได้


 

Odoo CMS - a big picture

module อื่นที่ทำงานร่วมกันได้

Odoo - Sample 1 for three columns Sales

ดึงข้อมูลจากใบเสนอราคา และรายการซื้อขายเพื่อแสดงผลคลังในปัจจุบัน หรือ ทำนายคลังในอนาคต

Odoo - Sample 2 for three columns Purchase

ดึงข้อมูลมาแสดง รวมถึงคอยติดตามสินค้าที่กำลังถูกส่งมา


Odoo - Sample 3 for three columns Accounting

บัญชีทำได้ง่ายขึ้นด้วยการบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า