Sale & CRM  

CRM

 

คอยติดตามลูกค้า จัดกลุ่มลูกค้าหรือความต้องการตามสถานะ เพิ่มโอกาสการทำธุรกิจและนำข้อมูลจากส่วนต่างๆมาสร้างกราฟเพื่อใช้ทำงานอื่นๆต่อไป

Odoo CMS - a big picture
Odoo image and text block

         รวบรวมจากการซื้อขายหรือส่งใบเสนอราคา การนัดหมาย การส่งข้อความ การส่ง email มาแสดงผลในตารางเวลา หรือกำหนดกิจกรรมลงในตารางเองก็ได้

        กำหนดเป้าหมายการทำงานและติดตามดูว่า การทำงานจริงเป็นอย่างไรบ้างเปรียบเทียบกับ เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

ตารางจะช่วยวางแผนหรือตัดสินใจเกี่ยวกับงานในอนาคตได้

Odoo text and image block
Odoo image and text block

        นำข้อมูลจากส่วนต่างๆ มาสร้างกราฟแบบที่ต้องการอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการรายงาน นำเสนอ หรือทำการตัดสินใจงานในอนาคต

 

            ส่งข้อความ และติดต่อกับลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ โอกาสในการทำธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต

 

Odoo text and image block

module อื่นที่ทำงานร่วมกันได้

Odoo - Sample 1 for three columns Sale  

สร้างใบเสนอราคาจากความต้องการของลูกค้า

Odoo - Sample 2 for three columns Invoicing

สร้างใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า จากใบเสนอราคา

Odoo - Sample 3 for three columns email Marketing  

ส่ง email ทีเหมาะสมให้กับกลุ่มลูกค้า

Sales

 

สร้างใบเสนอราคาอัตโนมัติตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ ส่ง portal ให้ลูกค้า และชำระเงินออนไลน์ได้ทันที

Odoo CMS - a big picture

สร้างใบเสนอราคาง่ายๆจาก Website Builder ใส่ข้อมูลสินค้าและราคาลงไป จากนั้นส่ง portal ให้กับลูกค้า ลูกค้าจะใช้portalเข้ามาตรวจสอบใบเสนอราคา จากนั้นเลือกตกลงหรือปฏิเสธ รวมถึงส่งข้อความมาหาคุณได้

Odoo image and text block

          ได้รับการตอบรับ หรือ ความต้องการจากลูกค้าโดยตรง ผ่านทางการส่งข้อความ ด้วย CRM module

 

         สร้างใบเสนอราคาที่ให้ข้อมูลครบถ้วนและอ่านง่าย อย่างสะดวกสบาย ด้วย template ที่มีอยู่ใน Website Builder

Odoo text and image block


Odoo CMS - a big picture

แก้ไขใบเสนอราคาและส่ง portal ให้กับลูกค้า


Odoo CMS - a big picture

แสดงผลและมูลค่าการซื้อขาย

module อื่นที่ทำงานร่วมกันได้

Odoo - Sample 1 for three columns CRM

ส่งข้อความกับลูกค้า รวมถึงคอยติดตามลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อขาย    

Odoo - Sample 2 for three columns Website Builder  

สร้างใบเสนอราคาง่ายๆด้วยการลากและวางบลอคสำเร็จรูป

Odoo - Sample 3 for three columns Accounting  

สร้างใบแจ้งหนี้ขึ้นอัตโนมัติ จากประวัติการซื้อขาย การขนส่งของ และสัญญาต่างๆของลูกค้า