ระบบบัญชีและการเงิน

บัญชีและการเงินเป็นการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในรูปของตัวเงิน จัดหมวดหมู่รายการต่างๆ สรุปผลและตีความหมายในงบการเงิน ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ นำเสนอข้อมูลทางการเงินแก่องค์การ นอกจากนี้ยังจัดเตรียมข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งนักบัญชีสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการประมวลข้อมูลและแสดงผลข้อมูลตามต้องการ

140x140

ระบบบัญชีและการเงิน

ระบบซื้อ-ขาย,ระบบแจ้งหนี้,ใบเสร็จ,ภาษี,หัก ณ ที่จ่าย,การจัดการเช็ค,สินทรัพย์,รายงานบัญชีไทย

Scroll