ระบบร้านอาหาร

140x140

Purchase

เพิ่มประสิทธิภาพของ supply chain และ คลังสินค้า

140x140

Billing

จัดการเอกสารทางการเงินอย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็วต่อการรับ-จ่าย

140x140

Warehouse Management

จัดการคลังสินค้าด้วยระบบ double-entry

140x140

Employees

ตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรในทีมของคุณ

140x140

Recruitment

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาบุคลากร resume และ ข้อมูลผู้สมัคร

140x140

Expenses

ตรวจสอบ และ บันทึกทุกความเคลื่อนไหว ของข้อมูลการใช้จ่ายของบุคลากรอย่างแม่นยำ

140x140

Appraisal

สังเกตการพัฒนาในความสามารถของบุคลากร

140x140

Gamification

ตั้งเป้าหมายและให้รางวัล เพื่อผลักดันบุคลากรในทีม

Scroll