ระบบบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร คือ ทรัพยากรบุคคล หรือคนที่ทำงาน นั่นเอง โดยโปรแกรมจะช่วยจัดการโครงสร้างระบบการจัดการข้อมูลบุคลากรในด้านต่างๆ

140x140

ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์

เช็คเวลาทำงาน, จัดการวันลา, จ่ายเงินเดือน, คำนวนค่าใช้จ่าย ค่าจ้าง Payroll

Scroll